Verklaring namens informateur Tjeenk Willink

Tijdens de persconferentie van 7 april jongstleden heeft informateur Tjeenk Willink toegelicht dat zijn opdracht bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft  de wijze waarop een kabinet kan worden gevormd. Dat deel van de opdracht is volgens de informateur niet los te zien van de breed gevoelde wens tot wijziging van de bestuursstijl. Daarbij heeft hij erop gewezen dat Mark Rutte niet de enige drager van de huidige bestuursstijl is. In enkele artikelen in de media wordt hieruit de conclusie getrokken:  Rutte geen belemmering voor formatie. Die conclusie kan de informateur niet tot de zijne rekenen zolang het tweede deel  van zijn opdracht niet is uitgevoerd, te onderzoeken: “of en zo ja onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan”.