Privacy

Uw privacy is voor de Tweede Kamer belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens daarom uitsluitend op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. De privacywetgeving en het interne privacybeleid zijn echter nog volop in ontwikkeling. Daarom herzien we deze privacyverklaring regelmatig.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand gaan of die te herleiden zijn tot iemand. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) maakt een onderscheid tussen ‘gewone’ persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn: gegevens over iemands ras of etnische afkomst, godsdienst, levensovertuiging of gezondheid. Deze gegevens zijn extra beschermd door de AVG en mogen alleen worden verwerkt worden als er een specifieke uitzondering van toepassing is, of als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking. We verzoeken u dan ook dringend om ons zo min mogelijk persoonsgegevens te sturen.

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

De Tweede Kamer der Staten-Generaal is er - als zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ -  verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden gebruikt. Dit wordt in de praktijk gedaan door de ambtelijke ondersteuningsorganisatie van de Tweede Kamer, onder leiding van de Griffier.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

De Tweede Kamer gebruikt uw persoonsgegevens in principe uitsluitend voor de verwerking van inkomende post t.b.v. de kabinetsformatie, waarmee we het proces van de kabinetsformatie toegankelijk en inzichtelijk maken voor de samenleving. Hiervoor verwerken wij de gegevens die u ons verstrekt. Wij doen dit in het kader van het Algemeen Belang. Deze grondslag is gebaseerd op de publieke taak van de Tweede Kamer om de samenleving te informeren over de werkwijze en activiteiten van de Kabinetsformatie.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Om uw gegevens op een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens hanteren wij de volgende uitgangspunten, en nemen wij de volgende passende maatregelen:

Persoonsgegevens worden alleen voor de verwerking van inkomende post t.b.v. de kabinetsformatie gebruikt.

  • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken.
  • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd.
  • Brieven worden bewaard in het archief van de tweede kamer waar ze uitsluitend in te zien zijn door de leden van de Tweede Kamer en relevante medewerkers en ambtenaren. Na maximaal 20 jaar wordt het archief - en de verantwoordelijkheid over het archief -  overgebracht naar het Nationaal Archief.
  • Een geanonimiseerde versie van alle brieven wordt gepubliceerd op deze website.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In een aantal gevallen zijn wij bevoegd en soms zelfs verplicht om aan andere (overheids)organisaties gegevens en inlichtingen te vragen of te verstrekken.

Welke rechten heeft u?

U heeft een aantal privacyrechten, zoals bijvoorbeeld het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. Verzoeken worden in principe binnen 1 maand behandeld. Als blijkt dat wij persoonsgegevens van u verwerken die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen.

U kunt uw verzoek per post sturen naar:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
betreft: inzage verzoek
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag

Of per e-mail naar fg@tweedekamer.nl