Opstelten informateur

Koningin Beatrix heeft op 4 augustus 2010 de heer Opstelten verzocht onderzoek te doen naar een stabiel kabinet van VVD en CDA, dat met de steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal.

Dinsdagmiddag 3 augustus 2010 heeft de Koningin informateur Lubbers ontvangen, die haar zijn eindverslag heeft aangeboden en haar overeenkomstig zijn opdracht heeft geïnformeerd over de mogelijkheden die nu reëel aanwezig zijn voor de vorming van een kabinet dat mag rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal en daarom inhoudelijk nader onderzocht dienen te worden.

In zijn verslag beveelt de informateur aan een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van een kabinet van VVD en CDA dat met de instemming van de gehele fracties van VVD, PVV en CDA kan komen tot een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal.

De informateur stelt tevens vast dat die mogelijkheid nu de enige is die naar het oordeel van een meerderheid in de Tweede Kamer onderzocht moet worden. Alleen als het door hem aanbevolen onderzoek ondanks de door de fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA afgegeven inspanningsverplichting niet tot het beoogde resultaat leidt, ontstaat een reële mogelijkheid meerderheidscoalities die in zijn opdracht van 21 juli 2010 zijn opgenomen inhoudelijk te onderzoeken.

Het door de informateur aanbevolen onderzoek zal in het bijzonder moeten aantonen of het daadwerkelijk mogelijk is overeenstemming te bereiken over een geheel van maatregelen dat leidt tot een vermindering van de rijksuitgaven met € 18 miljard.

Tegelijkertijd zal dat onderzoek moeten aantonen of en hoe overeenstemming te bereiken is over het door de drie fractievoorzitters beoogde gedoogakkoord waarin afspraken zouden moeten staan over onderwerpen als immigratie, integratie en asiel, veiligheid en betere ouderenzorg.

Overeenkomstig het advies van informateur Lubbers heeft de Koningin vanmiddag de heer Opstelten ontvangen en hem verzocht met inachtneming van hetgeen in het eindverslag van informateur Lubbers is opgenomen een onderzoek in te stellen naar de spoedige totstandkoming van een stabiel kabinet van VVD en CDA dat met de steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal.

Dat heeft het Kabinet der Koningin meegedeeld.