Mr. Piet Hein Donner

Informateur van24 januari tot 12 april 2003

Mr. Jan Piet Hein (Piet Hein) Donner werd op 20 oktober 1948 in Amsterdam geboren.

Na het behalen van het diploma Gymnasium-B studeerde hij Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (doctoraalexamen 1974). In 1974/1975 verrichtte hij onderzoek aan de University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, Verenigde Staten.

Van 1976 tot 1981 was hij werkzaam bij het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken. Daarna was hij tot 1990 werkzaam als raadadviseur bij de stafafdeling Wetgeving publiek recht van het ministerie van Justitie.
Van 1982 tot 1984 was hij vanuit het ministerie van Justitie gedetacheerd bij de Tweede Kamer ten behoeve van de parlementaire enquête naar het door opeenvolgende kabinetten gevoerde beleid ten aanzien van het RSV-concern.

In 1990 werd de heer Donner benoemd tot lid, en in 1993 tot voorzitter, van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Sinds 1 januari 1998 was hij lid van de Raad van State.

De heer Donner was onder meer voorzitter van het Centre for European Security Studies te Groningen, voorzitter van de Vereniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken 'Vereniging Bennekom', lid van de Adviesraad van het CNV, voorzitter van de Scientific Council ASWB, lid van het Stichtingsbestuur Katholieke Universiteit Brabant, lid van het curatorium van de Stichting Maatschappelijk Ondernemen Midden- en Kleinbedrijf, voorzitter van het Christelijke Sociaal Congres, voorzitter van het Interkerkelijk beraad in Overheidszaken (CIO), lid van de Raad van Advies Nederlands Christelijke Sport Unie, lid van de Wetenschappelijke raad T.M.C. Asser Instituut en lid van het Curatorium van de NCW.

Voorts was hij lid en/of voorzitter van een aantal adviescommissies, waaronder de Commissie Toekomst Openbaar Ministerie, de Commissie Toekomst Onderzoek Publieke Omroep, de Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid, de Commissie inzake WAO en de Commissie grondrechten in het digitale tijdperk.

Hij was informateur van 17 mei tot 4 juli 2002 tijdens de kabinetsformatie die leidde tot de beëdiging van het Kabinet-Balkenende op 22 juli.
In dit kabinet werd mr. J.P.H. Donner op voordracht van het CDA benoemd tot minister van Justitie.

Op 24 januari 2003 heeft H.M. de Koningin hem benoemd tot informateur om in een verkennende fase de mogelijkheden voor de vorming van een kabinet na te gaan. Na afronding van deze verkennende fase presenteerde hij zijn eindverslag op 3 februari 2003.

Op 5 februari 2003 is mr. J.P.H. Donner opnieuw, nu tezamen met prof.dr. F. Leijnse, benoemd tot informateur. Op 12 april hebben de informateurs hun opdracht teruggegeven aan de Koningin, nadat de onderhandelingen tussen CDA en PvdA waren vastgelopen.